شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی
 داستان رستم و سهراب برای کودکان

 

نقد و بررسی داستان رستم و سهراب برای کودکان

چکيدة سخنرانی رقيه شيبانی­فر

در دومين گردهمايی انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ايران

 

 

داستان رستم و سهراب يکی از داستان­های شاهنامه است که بيش از داستان­های ديگر مورد توجّه پژوهشگران، محقّقان و بازنويسان شاهنامه قرار گرفته­است. اين رويکرد سبب شده تا نويسندگان کتاب­های کودک نيز بدون توجّه به ويژگی­های منفی اين داستان و خصوصيّات روحی و ذهنی کودکان، به بازنويسی گستردة اين داستان برای کودکان بپردازند.

در اين مقاله، داستان رستم و سهراب پس از برش­بندی، با توجّه به ويژگی­های کودکان، مورد ارزيابی و بررسی قرارگرفته­است. پس از نقد و بررسی برش­های داستانی و نتايج به دست آمده از آن، يکی از اين برش­ها در قالب يک داستان کوتاه به عنوان نمونه بازنويسی شده است.

|+| نوشته شده توسط آرش اکبری مفاخر در جمعه سی ام شهریور ۱۳۸۶  |
 
 
بالا